Czym jest i jak rozumieć: Korzyść majątkową, korzyść osobistą, korzyść na rzecz kogo innego, wartość korzyści majątkowej, obietnica, przyjęcie korzyści i przyjęcie obietnicy?

Czym jest i jak rozumieć: Korzyść majątkową, korzyść osobistą, korzyść na rzecz kogo innego, wartość korzyści majątkowej, obietnica, przyjęcie korzyści i przyjęcie obietnicy?

Jako Kancelaria Adwokacka Orłowski&Mikuliszyn poniżej przedstawiamy krótkie omówienie kilku ważnych definicji ustawowych, których zrozumienie pozwoli lepiej uświadomić sens znaczeń, jakimi posługują się organy ścigania formułując zarzuty. Wiedza dotycząca swojej sytuacji procesowej jest podstawą gwarancją skutecznej obrony w procesie karnym. Istotny brak równowagi sił pomiędzy podejrzanym a organami ścigania na etapie postępowania przygotowawczego powoduje, że zaplanowanie skutecznej linii obrony wymaga dobrej znajomości prawa. W związku z tym prezentujemy wyjaśnienie kilku pojęć, które mogą się pojawić w sprawach dotyczących przestępstw tzw. urzędniczych.

  • KORZYŚĆ MAJĄTKOWA – to otrzymany zysk w zakresie dóbr materialnych. Korzyść definiuje się jako majątkową̨, gdy jej wartość można wyrazić w pieniądzu oraz gdy za pomocą tej korzyści możne dojść do zaspokojenia potrzeby materialnej. Do tego zbioru możemy zaliczyć: zwiększenie aktywów, a powiększenie majątku o konkretne dobra materialne z drugiej strony zmniejszenie pasywów, czyli sałata zobowiązań, umorzenie długu, czynności pozore.
  • KORZYŚĆ OSOBISTA – to zysk, którego w prosty sposób nie można przeliczyć́ na wartość pieniądza., Na zasadzie odwrotności nie jest to korzyść́ majątkowa, a jednak jej otrzymanie zaspokaja określone potrzeby. Niejednokrotnie w praktyce bywa, że korzyść́ osobista bezpośrednio łączy się z korzyścią materialna. Tytułem przykładów z tej kategorii można podać: awans w pracy lub przyjęcie do pracy czy bezpłatny wyjazd na wczasy. Do tego rodzaju korzyści osobistych zaliczany jest też stosunek pł
  • KORZYŚĆ NA RZECZ KOGO INNEGO – według art. 115 § 4 Kodeksu karnego – nie znosi odpowiedzialności za popełnione przestępstwo korupcyjne. Sprawca bowiem może wskazać́ inną osobę, na przykład członka rodziny, zyskującą osobiście lub majątkowo. Niemniej jest to działanie zabronione, mimo że jej skutki bezpośrednio nie dotyczą̨ osoby pełniącej funkcję publiczną.
  • WARTOŚĆ KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ – to jakakolwiek wartość korzyści majątkowej. W kodeksie karnym nie ma wskazanej minimalnej wartości prezentu albo łapówki.
  • OBIETNICA – to złożenie zapewnienia w formie oświadczenia woli, iż wykona się, że załatwi jakąś sprawę lub da jakąś korzyść tej lub innej osobie.
  • PRZYJĘCIE KORZYŚCI –kolokwialnie rzecz biorąc, to wzięcie w posiadanie tego, co druga strona transakcji daje. Z katalogu sytuacji może być to fizyczny odbiór łapówki w postaci pieniędzy. Ustawodawca polski przyjmuje, że przyjęcie korzyści występuje również, gdy dana osoba otrzymała informację, że dane czynność zostało wyświadczona (informacja o wykonanym przelewie bankowym) . Ważną informacją jest to, że z odpowiedzialności karnej za przyjęcie korzyści nie zwalnia nawet zwrócenie jej w tym samym dniu.
  • PRZYJĘCIE OBIETNICY – ten zwrot należy rozumieć, jako pozytywną akceptację propozycji korzyści majątkowej lub osobistej, która zostanie zrealizowana w przyszłości. Ustalenie faktu przyjęcia obietnicy bywa utrudnione ze względu na zazwyczaj niematerialną formę samego zapewnienia i nieokreślony sposób jego akceptacji.

 

Adwokaci Jakub Orłowski i Maciej Mikuliszyn

Kancelaria Adwokacka Orłowski&Mikiliszyn

 

 

Znajdź nas: